خواجه عارف ریوگیری قدس سره

دهمین حلقه این سلسله علیه خواجه عارف ریوگیری می باشد. ایشان در ناحیه جوار غجدوان به نام ریوگیر بخارا به دنیا آمد. در رابطه با تاریخ تولد ایشان تاریخ معینی ذکر نشده است.

وفات و مقبره ایشان

ایشان دارای عمر طولانی داشته و در زادگاهش فوت کرده و همان جا نیز به خاک سپرده شدند. تاریخ وفات شان نیز چون تاریخ تولدش دارای اختلاف می باشد. فقط در آخر کتاب شان به نام “عارف نامه” که به یاد گار مانده نسخه بر دار در باره تاریخ وفات شان این جمله “قطب زمان عارف بالله” را ثبت کرده است که بیانگر 634 هجری می باشد. مقبره ایشان در ولسوالی شفیرقان بخارای کنونی در شهر ازبکستان می باشد.