ابو یزید طیفور بسطامی قدس سره

پنجمین حلقه سلسله سادات با یزید بسطامی قدسه سره می باشد. نام ایشان طیفور، کنیه ایشان ابو یزید، لقب شان سلطان العارفین و اسم پدر شان نیز عیسی می باشد. در سال 188 هجری در شمال ایران در شهر بسطام به دنیا آمدند. دو برادر به نام های آدم و علی داشتند که آنان نیز مثل بایزید بسطامی انسان های زاهد و با تقوا بودند.
بایزید بسطامی اویسی المشرب بودند. یعنی این که ایشان از روحانیت امام جعفر صادق کسب فیض کرده اند.

کلام گهر بار ایشان

“با ادب و احترام واصل الی الله شده و با ترک آن نیز محروم و مهجور گشته اند.”

شخصی برای نجات سرمدی از ایشان نصیحت خواست. فرمودند: “این دو چیز را خوب به ذهن بسپار؛ در صورت یاد گرفتن به چیز دیگری محتاج نخواهی شد: خداوند متعال در باره تو و کردارت علیم و دانا است.”

“تحقیر و خوار دیدن برادر مسلمان چون گناه انجام شده برایت ضرر خواهد داد.”

“به من بگویند چرا نکردی؟ به از آن که بگویند چرا کردی؟”

وفات و قبر شان

بایزید بسطامی رحمه الله سال 261 هجری به دار بقا شتافتند. در باره قبر ایشان اختلاف هایی وجود دارد اما به نزد اکثر قبر شان در زاد گاهش بسطام است.

در شهر آنطاکیای ترکیه نیز مقام ایشان زیارتگاه عام و خاص می باشد.