Silsile-i Sādāt

 1. Ebū Bekr es-Siddīq (r.a.)
 2. Selmān el-Fārisī (r.a.)
 3. Qāsim bin Muhammed (q.s.)
 4. Dscha’fer es-Sādiq (q.s.)
 5. Bāyazīd Bistāmī (q.s.)
 6. Ebū l-Hasen el-Harqānī (q.s.)
 7. Ebū Alī Farmedī (q.s.)
 8. Yūsuf Hemedānī (q.s.)
 9. Abdül-Hāliq el-Gudschduwānī (q.s.)
 10. Hādsche Ārif Rivgerī (q.s.)
 11. Hādsche Mahmūd Indschir Fagnawī (q.s.)
 12. Hādsche Alī Rāmītinī (q.s.)
 13. Muhammed Baba Semmāsī (q.s.)
 14. Seyyid Emir Kilāl (q.s.)
 15. Muhammed Bahā’üddīn Naqschibend (q.s.)
 16. Hādsche Alā’üddīn Attār (q.s.)
 17. Ya’qūb Tscharhī (q.s.)

 1. Hādsche Ubeydullāh el-Ahrār (q.s.)
 2. Hādsche Muhammed Zāhid (q.s.)
 3. Hādsche Derwisch Mehmed (q.s.)
 4. Muhammed Hādschegī Emkengī (q.s.)
 5. Hādsche Muhammed Bāqībillāh (q.s.)
 6. Imām Rabbānī Ahmed Fārūqī es-Serhendī (q.s.)
 7. Hādsche Muhammed Mā‘sūm (q.s.)
 8. Scheich Seyfeddīn Ārif (q.s.)
 9. Muhammed Nūr el-Bedwānī (q.s.)
 10. Schemseddīn Habībullāh Ibn Mirza Dschān (q.s.)
 11. Abdullāh Dehlewī (q.s.)
 12. Hāfiz Ebū Sa’īd Sāhib (q.s.)
 13. Habībullāh Dschān-i Dschānān (q.s.)
 14. Muhammed Mazhar Īschān Dschān-i Dschānān (q.s.)
 15. Salāhuddīn Ibn Mewlānā Sirādschüddīn (q.s.)
 16. Ebū l-Fārūq Süleyman Hilmi Silistrevī (q.s.)