Zijn studietijd

Zijne Heiligheid Süleyman Efendi (k.s.) heeft zijn eerste schooltijd in het jaar 1902 (Rûmî 1318) op de middelbare school van Silistra afgerond. In hetzelfde jaar begint hij aan de Madrasa van Satirli in Silistra waar hij de basiskennis van de Arabische wetenschappen opdoet. Later wordt hij door zijn vader in het jaar 1907 naar Istanbul gestuurd om zijn opleiding te voltooien. Zijn vader geeft hem het volgend advies mee wanneer zijn vader hem naar Istanbul stuurt:
“Mijn zoon, als jij je best doet in het vak Oesoel-i Fiqh dan wordt jij sterk in je geloof. Als jij je best doet in het vak Logica dan wordt jij sterk in je kennis.”

Zijne Heiligheid Süleyman Efendi neemt deel aan de studiekring van een van de beroemde wetenschappers van zijn tijd Bafralı Ahmed Hamdi Efendi. In die jaren woont hij in de Madrasa Hâfız Ahmed Pasja die zich eveneens in de wijk Fatih bevindt. De colleges volgt hij in een van de Madrasa’s in Fatih (Sahn-ı Semân) bij de Bahr-i Sefîd Çifte Baş Kurşunlu. Hij voltooit in het jaar 1913 alle vakken van Ahmed Hamdi Efendi en krijgt hij bevoegdheid met cum laude.

Hij laat zich in Oktober 1914 (Tasjrini awwal 1330) inschrijven in de Madrasa Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye bij de Kısm-ı Âli waar hij voor het eerste en tweede jaar vrijstelling krijgt door examens af te leggen en meteen aan het derde jaar begint. Hij studeert aldaar in het jaar 1916 (September 1332) af. (De naam van de Kısm-ı Âli waarvan het derde en het vierde jaar op de Madrasa’s van Fatih worden gegeven is in 1917 veranderd in Sahn.)

Op 30 September 1916 laat hij zich voor zijn doctoraal in de afdeling Tafsir en Hadith van de Madrasatoe’l-Moetahassisien inschrijven die drie jaar duurt. (De naam van de Madrasa van Moetahassisien, die in de wijk Fatih naast de moskee Yavuz Sultan Selim gelegen Madrasa van Abdoelhamied-i Awwal actief is, werd in 1917 veranderd in “Madrasa van Soelaimanija”.)

Wanneer hij de eerste twee jaar in 1918 (1334) met succes afmaakt wordt hij samen met zijn twintig studievrienden voor de ambt van de Sjeik-ul Islam voorgedragen en door Sultan Mehmed Wahiedoeddin Khan aangesteld tot de hoofd van de college van Hoogleraren van Istanbul en wordt hij professor. Zijne Heiligheid Süleyman Efendi studeert op 27 Mei 1919 bij de afdeling Tafsir en Hadith van de Madrasa van Soelaimanija (Madrasatoe’l-Moetahassisien) met cum laude af.

Nadat hij afstudeerde aan Medresetoe’l-Moetehassisien heeft hij als beste kandidaat zijn toelatingsexamen afgelegd aan de Medresetoe’l-Koezat (Faculteit der Rechtsgeleerdheid). Toen heeft hij dit met grote vreugde in een brief aan zijn vader laten weten, waarop hij deze telegram van zijn vader ontving: “Süleyman, ik heb je niet naar Istanbul gestuurd zodat je in de hel terecht komt.”

Zijn vader wilde hem met deze telegram aan de vertaling van de volgende Hadith-i Sarif herinneren, onze profeet (vzmh) zei: “Van de drie rechters, bevinden twee zich in de hel” (Sünen-i Tirmizî). Zijne Heiligheid Süleyman Efendi (k.s.), gaf zijn vader als antwoord: “Hij nooit de intentie heeft om zich over te laten aan het beroep van rechter en zijn doel is om met alle waarneembare religieuze wetenschappen zijn kennis te vervolmaken” en behaalde zijn diploma van het Tafsir en Hadith sectie aan de Madrasa van Soelaimanija, tevens zijn aanstelling als professor, studeerde hij in vier jaar ook af aan de Medresetoe’l-Koezât’tan als rechter (1923). Op deze manier bereikte hij op zowel rationale als de overgedragen wetenschappen de hoogste graad van zijn tijd.

Zijne Heiligheid Süleyman Efendi (k.s.), pederine verdiği cevapta, “Kendisinin asla kâdîlık (hâkimlik) mesleğine sülûk etmeye niyetli olmadığını, maksadının, devrinin bütün zâhirî din ilimleri sahasında kemâle ermek olduğunu” bildirirler ve Medrese-i Süleymaniye’nin Tefsir ve Hadis kısmından diplomasını alıp dersiâm oldukları gibi, tedrisatı 4 yıl olan Medresetü’l-Kuzât’tan mezun olup (1923) kâdîlık rütbesini de alırlar. Böylelikle devrinin aklî ve naklî ilimlerinde en yüksek dereceyi ihrâz etmişlerdir.
Zijne Heiligheid Süleyman Efendi heeft tevens astronomie gestudeert.

Zijn vakken en cijfers uit het derde jaar van het Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi Kısm-ı Âli waren als volgt:

 • Tefsîr-i Şerîf: 10 Tafsir-i Sharif/Glorieuze Interpretatie: 10
 • Hadîs-i Şerîf: 10 Hadith-i Sharif/Glorieuze Overleveringen: 10
 • İlm-i Fıkıh: 9 Ilm-i Fiqh/Wetenschap van Fiqh (Plichtenleer): 10
 • Usûl-i Fıkıh: 10 Usul Al-Fiqh/Methodologie van Fiqh (Plichtenleer): 10
 • Hilâfiyât (Mukayeseli İslâm Hukuku): 10 Hilâfiyât (Vergelijkende Islamitische Wet): 10
 • İlm-i Kelâm: 10 Ilm-i Kelâm/Wetenschap van Theologie: 10
 • Felsefe: 10 Filosofie: 10
 • Hukuk ve Kavânîn: 9 Wet en Jurisdictie: 9
 • Edebiyât-ı Arabiyye: 10 Arabisch Literatuur: 10
 • Yekûn: 88 Totaal: 88

27 Mei 1919 (14 Mei 1335) rondde hij zijn studie af aan de Madrasa van Süleymaniye met o.a.de volgende vakken en cijfers van het laatste jaar:

 • Tefsir-i Şerîf: 10 Tafsir-i Sharif/Glorieuze Interpretatie: 10
 • Usûl-i Hadis ve Nakd-i Ricâl: 10 Methodologie van Overleveringen en diens Criteria van Betrouwbaarheid: 10
 • Hadis-i Şerîf: 10 Hadith-i Sharif/Glorieuze Overleveringen: 10
 • Tabakât-ı Kurrâ ve Müfessirîn: 10 Biografieën van Recitatie-geleerden en Exegeten: 10
 • Risâle (Doktora Tezi): 9 + 2/7 Proefschrift (Doctoraatsthesis): 9 + 2/7
 • Aded-i Vasat (Ortalama): 9 + 9/14 Gemiddelde: 9 + 9/14

Sommige van de vakken wat hij studeerde en waarvan hij werd getoets en zijn diploma van de Medresetoe’l-Koezât van behaalde:

 • Roma Hukuku, Romeins Recht,
 • Sakk-i Şer’î, Jurisprudentie,
 • Ticaret-i Berriye Hukuku, Handelsrecht,
 • Ticaret-i Bahriye Hukuku, Maritieme Handelsrecht,
 • Hukuk-ı Düvel vb. Staatsrecht etc.