Ana Shpirtërore

Hazreti Sulejman Efendiu në vepërka qenë Hanefi, në besim në medh’hebin Maturidi dhe në prirje Nakshi. Ishte ilidhur jashtë zakonisht fort pas Ehli Sunnet vel Xhematit. Këshilla më e madhe që u jepte atyre që dëgjonin vasë nga ai dhe nxënësve të tijë ishte përqafimi i Ehli Sunnet vel Xhematit dhe mos lëshimi i tijë asnjë herë.

Nga xhaktimi i Allahut që të jenë hallka e 33 e zinxhirit të trashëguesve të rrugës së Pejgamberit a.s ai ishte i lidhur shpirtërisht në hallkën e 32 i xhili ishte Salahuddin Ibn-i Mevlana Siraxhuddin (k.s.) dhe pasi e plotëson rrugëtimin shpirtëror tek Salahuddini, ai e kalon tek Imam Rabbani Muxheddid-i Elf-i Thani Ahmed-i Faruki es-Serhendi (k.s.).

Është bërë shkak dhe vazhdon të bëhet që njerëzit të cilët kanë rrisk tek Zoti për të përfituar nga drita e Zotit që të dalin nga llumi ku janë zhytur dhe të dalin në rrugë të drejtë.

Nxënësve dhe ndjekësve të Hazreti Sulejman Efendiut edhe se u thonë “Sulejmanxhi” kjo është e gjitha një shpifje sepse nuk ka ndonjë fe “Sulejmanxhi” apo medh’heb apo tarikat.

Hazreti Sulejman Efendiu ka luftuar shumë kundra çdo lloj sulmi ndaj Ehli Sunnetit me veprat dhe fjalëte tijë, ka luftuar për të zhdukur çdo ngatërresë që është shfaqur midis myslimanëve, ka luftuar kundra çdo grupacioni të humbur dhe botës islame i ka bërë thirrje kështu:

“O Xhemati Islam! O xhemati mysliman! A kujtoni ju se do të shpifni për Pejgamberin a.s dhe shokët e tij sa të jemi ne gjallë? (mos u kapni pa një mendimi të tillë). Sepse ne (ehli sunnet vel xhemaati) jemi gjallë.”