Silsile-i Sâdât

1. Ebû Bekrini’s Sıddîk (r.a.)
2. Selmân-ı Fârisî (r.a.)
3. Kâsım bin Muhammed (k.s.)
4. Câfer-i Sâdık (k.s.)
5.Bâyezid-i Bestâmî (k.s.)
6. Ebu’l Hasan Harakânî (k.s.)
7. Ebû Ali Farmedî (k.s.)
8. Yusuf Hemedânî (k.s.)
9. Abdü’l-Hâlık Gucduvânî (k.s.)
10. Hâce Arif Rivgerî (k.s.)
11. Mahmud İncir Fagnevî (k.s.)
12. Hâce Ali Râmitinî (k.s.)
13. Muhammed Bâbâ Semmâsi (k.s.)
14. Seyyid Emir Külâl (k.s.)
15. Muhammed Bahâüddin Nakşibend (k.s.)
16. Hâce Alâüddîn  Attâr (k.s.)
17. Yakub Çarhî (k.s.)

18. Hâce Ubeydullah Ahrâr (k.s.)
19. Hâce Muhammed Zâhid (k.s..)
20. Derviş Muhammed (k.s.)
21. Muhammed Hâcegî Emkengî (k.s)
22. Hâce Muhammed Bâkîbillâh (k.s.)
23. İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî es-Serhendî (k.s.)
24. Hâce Muhammed Mâsum (k.s.)
25. Şeyh Seyfüddin Ârif (k.s.)
26. Muhammed Nûrü’l-Bedvânî (k.s.)
27. Şemsüddin Habibullah İbn-i Mirzâ Can (k.s.)
28. Abdullâh Dehlevî (k.s.)
29. Hâfız Ebû Saîd Sâhib (k.s.)
30. Habîbullah Cân-ı Cânan (k.s.)
31. Muhammed Mazhar Îşân Cân-ı Cânan (k.s.)
32. Salâhuddin İbn-i Mevlânâ Sirâcüddin (k.s.)
33. Ebu’l-Fârûk Süleyman Hilmi Silistrevî (k.s.)