ეშ-შეიხ ჰაბიბულლაჰ ჯაანი ჯანანი (ყ.ს)

სილსილეი საადათის ოცდამეათე რგოლი ხ.ზ ჰაბიბულლაჰ ჯაან ჯანანია (ყ.ს) რომლის ცხოვრების შესახებ ცნობები არ მოიპოვება.

მის შემდეგ ირშადის (სულიერი აღმზრდელობითი) დავალება ხზ. მაზჰარ იშანი ჯაანი ჯანანს (ყ.ს) მიეცა.