Eserleri

Süleyman Efendi Hazretleri (k.s.), fazlaca eser telif etmemiştir. Kendilerine niçin kitap yazmadığı sorulduğunda bunu şöyle izah etmiştir:

“Selefin mum ışında yazdığı paha biçilmez hazine misali eserlerin toprağa gömülerek çürüdüğünü, bakkallara satıldığını, çöplüklere atıldığını ve bir kısmının da kütüphane raflarında tozlanıp çürümeye terk edilmiş olduğunu gördüm. Medreseleri kapanmış, yazısı değiştirilmiş, din ilimleri yok olmaya yüz tutmuş olan bir zamanda kitap yazmaktansa yazılan ilmî eserleri anlayarak anlatacak ve ilmi satırdan sadra indirip yaşatacak talebe, yani canlı kitap yetiştirmeyi daha lüzumlu buldum.”

Bununla birlikte Süleyman Efendi Hazretleri’nin (k.s.) yazdığı eserleri şunlardır:

  • Kur’ân Harf ve Harekeleri, Kur’ân-ı Kerîm’i En Kısa Zamanda Okumayı Öğreten Yepyeni Bir Tertip ve Usûl: 1958’de bastırdığı bu eser Kur’ân-ı Kerîm okumasını öğreten bir elifbâdır. Bu eserden bugüne kadar milyonlarca insan Kur’ân-ı Kerîm okumayı öğrenmiş ve halen de öğrenmeye devam etmektedir.
  • Risâle-i Kibrît-i Ahmer ve Risâle-i İksîr-i Ulûm ve Ma’rifet
  • Mektuplar ve Bazı Mesâil-i Mühimme

Bu son iki eser tasavvufa dâir olup Mektûbât-ı İmâm-ı Rabbânî’nin hulâsa ve zübdesi mâhiyetinde olarak mütâlaa edilebilir.

  • Amme Cüzü’nü tefsir ederlerken talebeleri tarafından tutulan notlar.
  • Fâtiha, Mülk, Nûr, Ahzâb, Kıyâme ve bazı sûreleri tefsir ederlerken talebeleri tarafından tutulan notlar.