ما با پول و پیسه، مقام و موقع

ما با پول و پیسه، مقام و موقع، پولیتیکا و سیاست، جنگ و غوغا کار نداریم. ما بدون استثنا فرزندان هر مسلمان را تعلیم و تربیه می کنیم. تا کنون یک نفر نا امید بر گشته باشد ما را خبر دار کنند.