علمائی که دین را برای

علمائی که دین را برای جلب دنیا آله قرار دادند، باعث دلسردی مردم شدند. آن چه که می گرفتند پولش را نمی دادند بنابر این اصناف از ایشان دوری گزیده و به آنان اهمیت نمی دادند. شما مثل آن ها نباشید. ماده را با معنویات مخلوط نکنید.