راه ماه عبارت از ایمان

راه ماه عبارت از ایمان، اسلام و اخلاق محمدی می باشد. غایه رضای الهی می باشد. وصیتم به شما؛ به تفرقه نیفتید، نژات پرستی نکنید. به راه های غلط افتاده از خط و مشی اهل سنت جدا نشوید.