ای جماعت مسلمین!

ای جماعت مسلمین! تا وقتی که ما زنده هستیم هیچ احدی نمی تواند به یاران و اصحاب رسول اللهﷺ دروغی نسبت داده و افترا ببندد. هیچ گاه چنین گمان نکنید. چون که ما (اهل سنت و جماعت) زنده و پا بر جا می باشیم.