از جفای این دنیا

از جفای این دنیا به صفای آن نوبت نخواهد رسید. غافل نباشید، برای کسب علم تلاش کنید، روز های رفته باز نخواهد آمد.