مولانا محمد خواجگی امکنگی قدس سره

مولانا محمد خواجگی امکنگی سمرقندی که بیست و یکمین مشایخ این طریقت علیه می باشند فرزند خواجه درویش محمد قدس سره است. نام شان عبد الباقی بوده سال 918 هجری به دنیا چشم باز کردند. بنا به اقامت شان در قریه امکنگ با امکنگی متخلص شده اند.

ارتحال و قبرشان

مولانای نام برده سال 1010 هجری در 90 سالگی در زادگاهش چشم از جهان فرو بسته در آن جا نیز مدفون شدند.