شیخ محمد نور البدایونی قدس سره

بیست و ششمین شیخ این سلسله محمد نور البدایونی می باشد. ایشان نسبا سید و در علوم ظاهری و باطنی عصر خویش انگشت نما بودند.
ایشان از شاگردان و منتسبین شیخ سیف الدین عارف فرزند محمد معصوم می باشد. سالیان سال در خدمت آن بزرگوار بوده و سر انجام به انتهای مقامات احمدیه رسیده اند. از خلفای شیخ دیگر به نام محمد محسن نیز استفاده کرده است.

ارتحال و قبر شان

محمد بدایونی قدس سره 11 ذی القعده سال 1135 هجری از دار فانی کوچ کردند. قبر شان در دلهی پایتخت هندوستان می باشد.