شیخ سیف الدین عارف قدس سره

شیخ سیف الدین عارف قدس سره فرزند شیخ محمد معصوم فاروقی قدس سره بوده و بیست و پنجمین شیخ این طریقت علیه می باشند. چنان که گذشت به سبب شرف نوادگی به حضرت عمر رضی الله عنه فاروقی گفته شده است. سال 1055 هجری در سرهند به دنیا آمدند.

ارتحال و قبر شان

شیخ مذکور در طول عمر به احیا سنت سنیه و به امحا بدعات سعی وتلاش کرده است. سال 1095 هجری دار فانی را به سوی دار بقا وداع کرده در سرهند نزدیک به قبر پدر شان مدفون شدند.