شیخ حبیب الله جان جانان قدس سره

سیّو مین حلقه این طریقت علیه نقشبندیه شیخ حبیب الله جان جانان می باشد. در منابع به معلومات کافی در باره زندگی شان در دست نمی باشد. بعد از ایشان صاحب ارشاد مظهر جان جانان شده اند.