خواجه محمود انجیر فغنوی قدس سره

ایشان نیز یازدهمین حلقه این سلسله علیه می باشد. در ده انجیر فغنی وابکنه بخارا به دنیا آمدند. در باره تاریخ تولد شان معلومات کافی در دست نیست. ایشان سال 715 هجری در زادگاه شان وفات کرده و در همان جا نیز به خاک سپرده شدند.