خواجه محمد بابا سماسی قدس سره

سیزدهمین حلقه این سلسله خواجه محمد بابا سماسی قدس سره می باشد. ایشان در سماس بین بخارا و رامتین به دنیا آمدند. تاریخ تولد ایشان نیز به درستی معلوم نیست. با تحصیل علوم عقلی و نقلی به مقام والای علمی رسیدند. بعد ها به خواجه علی رامتینی انتساب کرده از محضر ایشان اخذ فیض کردند. استاد شان نیز او را برای خود خلیفه و جانشین تعیین کرده با ارشاد موظف کردند. به طلاب و دو ستدارانش توصیه کردند که در خدمت خواجه محمد بابا سماسی باشند.

وفات و قبر شان

ایشان سال 755 هجری در مسقط راس شان به دار بقا ارتحال کرده در آن جا نیز دفن شدند. از آن روز تا کنون زیارتگاه عام و خاص می باشد.