خواجه درویش محمد قدس سره

ایشان نیز بیستمین مشایخ این سلسله می باشد. در سمرقند متولد شده در باره تاریخ تولد شان معلومات کافی در دست نیست.

وفات و قبر شان

خواجه درویش محمد قدس سره سال 970 هجری به رفیق اعلی شتافتند. مرقد منور ایشان در ده صاری آسیای ولسوالی کتاب ولایت قشقادریای ازبکستان است.