حفید یعنی نوه صدیق اکبر قاسم رضی الله عنهما

حلقه سوم سلسله سادات قاسم ابن محمد رضی الله عنه است. ایشان از تابعین بوده و نوه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه می باشد. ایشان در عهد حضرت عثمان به دنیا آمده و کنیه آن جناب ابو عبد الرحمان است.

مادر ایشان دختر آخرین یزدجرد از حکمداران ایرانی به نام سوده بوده است. در فتح ایران سه دختر این حکمدار نیز اسیر شده بود. یکی از این سه دختر با حضرت حسین رضی الله عنه ازدواج کرد که حضرت زین العابدین ثمره این ازدواج بوده است. دومی با عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ازدواج کرد که سالم ابن عبد الله میوه شان است. سوده نیز با فرزند حضرت ابوبکر ابن محمد ازدواج کرد که حضرت قاسم نیز از ایشان به دنیا آمد. هر سه ایشان از انسان های بسیار برجسته و با احترام بودند.

اقوال گرامی ایشان

“مردم از من فتوا می خواستند من نیز در جواب شان می گفتم جوابش را نمی دانم. برای اخذ جواب پا فشاری می کردند من با قسم می گفتم که جواب سؤال شما را نمی دانم. اگر می دانستم البته که می گفتم. در واقع اگر جواب سؤال را بدانی و نگویی حلال نبوده و حرام می باشد.

نمی توانم مسئله شما را حل کنم. انسان بعد از فراگرفتن احکام مفروضه به شکل جاهلانه زندگی کردن به از آن است که فتوای نا به جا بدهد.”

وفات ایشان

در اواخر عمر گران مایه شان بسیار ضعیف شده بود. در سن 72 سالگی در راه ایفای حج و یا عمره در منطقه ای به نام قدید در بین مکه مکرمه و مدینه منوره وفات کردند. فرزندش تقریبا پنج کیلو متر در پشت حمل کرده در جایی به نام مشلل دفن کرد.