اثر هایش

حضرت سلیمان حلمی اثر زیادی ننگاشته اند، از ایشان وقتی سؤال می شود که چرا کتابی تالیف نکرده اند؟ چنین جواب می دهند:

“کتاب های بسیار با ارزش اسلافم را وقتی دیدم که به خاک گور شده می پوسند، به جای کتاب فروشی در دکان ها به فروش می رسد و یا به زباله دانی ها انداخته می شود، برخی از آن ها در رفع های کتاب خانه ها به باد فراموشی سپرده شده به مرور زمان پوسیدند. مدارس بسته شده، رسم الخط تغییر داده شده، علوم اسلامی رو به نیستی نهاده در یک چنین دور و زمانی به جای نگاشتن کتاب کتاب های زنده ای تولید کنم که با خواندن و درک مفاهیم آن بتواند علوم اسلامی را از سطور به صدور انتقال داده باعث حیات دوباره آن شوم از این لحاظ این کار و امر را بسیار الزم دیدم.”

با وجود این اثر های تالیفی ایشان عبارتند از:

  • حروف و حرکه های قرآن کریم، در مدت زمان بسیار کمی قرآن را می آموزاند دارای اصول و روش جدیدی می باشد. در سال 1958 به چاپ رساندند. از آن روز تا کنون میلیون ها انسان از این اثر نام برده قرآن کریم را آموخته و به آموختن نیز ادامه خواهند داد.
  • رساله کبریت احمر و اکسیر علوم و معرفت
  • مکاتیب و بعضی مسائل مهمه

دو اثر اخیر در باره تصوف نگاشته شده است که خلاصه و زبده مکتوبات امام ربانی می باشد.

  • تفسیر جز عم که از طرف شاگردانش قید و ثبت شده است.
  • تفسیر سوره های فاتحه، ملک، نور، احزاب، قیامه و دیگر سور ها که هنگام تفسیر از طرف طلبه های شان به زیور ثبت رسیده است.