جنبه معنوی ایشان

سلیمان حلمی طوناخان قدس سره در عمل دارای مذهب حنفی، اعتقادا ماتریدی و مشربا نیز نقشی بودند. شیفته اهل سنت و جماعت بودند. به شاگردانش که از ایشان اخذ فیض کرده و به کسانی که شیفته و دلداده وعظ و نصیحت گهر بار ایشان بودند پیوسته چنین پند و اندرز می دادند که با خلوص نیت پا بند معتقدات اهل سنت و جماعت باشید.

بنا بر تقدیر ازلی 33 مین و آخرین حلقه سلسله سادات نقشبندیه شده و در دست 32 مین حلقه این سلسله مولانا صلاح الدین ابن مولانا سراج الدین قدس سره سیر و سلوک خویش را به اتمام رسانده است. به علت تجلیات انوار الهی بیش از حد صلاح الدین ابن مولانا سراج الدین ایشان را به روحانیت امام ربانی مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرهندی تسلیم کردند.

در اواخر این دنیای فانی کسانی که از فیض الهی نصیبی داشته باشند را با همت های عالی شان سبب نجات شان از چاله های کفر و ضلالت شده به میدان امن ایمان و اخلاص رهنمون شده، می شوند و خواهند شد.

متاسفانه به شاگردان، منسوبین و اساتید شان لقب “سلیمانجی” می دهند که این یک تعبیر بسیار غلط و نا درست می باشد. با این نام نه یک دین، نه یک مذهب و نه یک طریقتی وجود دارد.

سلیمان حلمی طوناخان قدس سره که آخرین و کلان ترین عالم دور و عصر خویش بوده و با تمام توان علمی و فعلی در مقابل انواع و اقسام کفر مجادله کرده است. هم چنان برای دفاع از اهل سنت و جماعت در مقابل فرق ضاله نیز ایستادگی کرده با تمام فتنه های خانمان سوزی که در بین مسلمان ها به میدان آمده مجادله و مجاهده کرده و به عالم اسلام چنین خطاب کردند:

“ای جماعت مسلمین! تا وقتی که ما زنده هستیم هیچ احدی نمی تواند به یاران و اصحاب رسول اکرمﷺ زبان درازی کرده و به ایشان دروغی نسبت دهد. به هیچ وجه یک چنین گمانی نداشته باشید که ما حامیان اهل سنت و جماعت زنده و پا بر جا می